Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
De Algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Inner Sparkle en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2. Definities
a. Opdrachtnemer: Inner Sparkle
b. Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer, ofwel de cliënt
c. Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een
overeengekomen levering van diensten of goederen.

3. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting

4. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de coach. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

5. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangst de opdrachtgever een factuur. Deze dient hij contant aan het eind van het consult of binnen 14 dagen na het consult per overboeking te voldoen.

6. Verhindering deelname
Indien bij verhindering de deelname aan een coaching consult tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Indien de afspraak niet tijdig is geannuleerd worden de afgesproken consult kosten in rekening gebracht.

7. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer, heeft genomen.
Opdrachtnemer is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching consulten als de periode daarna.

9. Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

10. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die tijdens de coaching consulten besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen, zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

11. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.